เมนูเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
รหัสความปลอดภัย :
ตรวจสอบการใช้บริการ
ห้องเรียน


แผนการดำเนินงาน

                การเตรียมตัวก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

            1.     ติดต่อผู้ประสานงานวิชาการปฏิบัติการสอน เพื่อเลือกสถานศึกษาเครือข่ายที่จะไปปฏิบัติการสอน

            2.     เลือกสถานศึกษาและรายวิชาที่สถานศึกษาจัดให้

3.     รายงานตัวต่อสถานศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษากำหนด

4.     เขียนแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายสัปดาห์ตามรูปแบบของคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม สจล. หรือรูปแบบของสถานศึกษา ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน