เมนูเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
รหัสความปลอดภัย :
ตรวจสอบการใช้บริการ
ห้องเรียน


โครงสร้างการบริหารงาน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

1.  ต้องเป็นนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4 หรือ ชั้นปีที่ 5

2.  ต้องสอบผ่านรายวิชาหมวดวิชาชีพครูทั่วไป คือ หลักการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา หลักและวิธีการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา และรายวิชาหมวดวิชาชีพครูเฉพาะแต่ละหลักสูตรดังนี้

 

       ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

        1. การสอนวิชาเฉพาะสำหรับวิชาทฤษฏี

        2. การสอนวิชาเฉพาะสำหรับวิชาปฏิบัติ

                        ค.อ.บ. (ครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน)

        1. การสอนวิชาเฉพาะครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน1

        2. การสอนวิชาเฉพาะครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน

 

      ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

        1. การสอนวิชาเฉพาะ

        2. การสอนวิชาจุลภาค


      ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

        1. การสอนวิชาเฉพาะครุศาสตร์การออกแบบ1

        2. การสอนวิชาเฉพาะครุศาสตร์การออกแบบ2

 

      ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

        1. การสอนวิชาเฉพาะทางสถาปัตยกรรม1

        2. การสอนวิชาเฉพาะทางสถาบัตยกรรม2

 

 และผ่านการเรียนวิชาชีพเฉพาะทาง (บังคับ) ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3.       มีความสามารถสอนได้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

4.       สามารถร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาได้ตามเหมาะสม

5.       สามารถปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาได้

6.       ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากสาขาวิชาที่สังกัด