คณะทำงานวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่ปรึกษา
 • รศ.ดร.กิติพงค์  มะโน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
บรรณาธิการ
 • ผศ.ดร.ประเสริฐ   เคนพันค้อ

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 • Professor Dr.Edward M.Reeve   Utah State University, U.S.A.
 • Professor Dr.Michio  Hashizume  Kyoto University, Japan
 • Professor Yamada  Shigeru    Waseda University, Japan
 • ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศ.ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาร   ราชบัณฑิตแห่งบริเทนใหญ่
 • ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.กัลยาณี   จิตต์การุณย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รศ.ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รศ.ดร.สีห์กุล กรรัตน์เสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ.สุมาลี ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.ดร.ปัทมา   พัฒนพงษ์    มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์  สุริยะไชย    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผศ.ดร.ยุพิณ ผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
 • ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ.ดร.อนุศิษฎ์  อันมานะตระกูล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ.ปราโมทย์   อนันต์วราพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ผศ.ดร.ปัทมา  พัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ทศพร แสงสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ดร.ปกรณ์ ประจวบวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ดร.เสาวลักษณ์ แสงแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
 • ผศ.ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ
 • รศ.ดร.กาญจนา  บุญภักดิ์
 • รศ.ดร.จิราภา   วิทยาภิรักษ์
 • รศ.ดร.ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์
 • รศ.ดร.ปิ่นมณี   ขวัญเมือง
 • รศ.ดร.ภัคพงค์  ปวงสุข
 • รศ.ดร.รัชดากร   พลภักดี
 • รศ.ดร.วิสุทธิ์    สุนทรกนกพงศ์
 • รศ.ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์
 • รศ.สมพล     ดำรงเสถียร
 • รศ.อรรถพร   ฤทธิเกิด
 • ผศ.ดร.จตุรงค์   เลาหะเพ็ญแสง
 • ผศ.ดร.ณกัญภัทร  จินดา
 • รศ.ดร.ไพฑูรย์  พิมดี
 • ผศ.ดร.วินัย ใจกล้า
 • ผศ.ดร.ศิริรัตน์  เพ็ชร์แสงศรี
 • ผศ.ดร.สมชาย  หมื่นสายญาติ
 • ผศ.สันติ ตันตระกูล
 • ผศ.พิชญ์สินี   มะโน
 • ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์
 • ดร.ราตรี ศิริพันธุ์
 • ดร.ภัทราภรณ์   ภัทรรังสฤษฏิ์
 • ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร
ฝ่ายศิลป์และจัดทำรูปเล่ม
พิสูจน์อักษรภาษาไทย
 • ผศ.สรียา  ทับทัน
พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
 • อาจารย์ณกรณ์  บุญฤทธิ์
 • อาจารย์ธนัสนี  จิตต์พานิชย์
 • อาจารย์เชิดพงษ์  อุตตะมะ
ออกแบบปก
 • อาจารย์ชูเกียรติ  แซ่ตั้ง
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
 • รศ.ปิยะ  ศุภวราสุวัฒน์
 • อาจารย์ใหม่   เจริญธรรม
 • นายประยุทธ์   ขุนทอง
 • นางจันทนี ทรัพย์แสนดี
ฝ่ายรับสมาชิกวารสาร
 • นางจันทนี ทรัพย์แสนดี
ฝ่ายทะเบียน
 • นางจันทนี ทรัพย์แสนดี
ฝ่ายผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร
 • นางจันทนี  ทรัพย์แสนดี

 
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม