เมนูเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
รหัสความปลอดภัย :
ตรวจสอบการใช้บริการ
ห้องเรียน


ประวัติความเป็นมา

จุดมุ่งหมายในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

                การปฏิบัติการสอนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เนื่องจากจะเป็นเวทีที่บ่มเพาะความเป็นครูอย่างแท้จริงให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติถ่ายทอดให้กับนักเรียนหรือนักศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาและเลือกใช้ด้วยตนเองทั้งกระบวนอย่างเป็นระบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศให้คำแนะนำ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในชั้นเรียนและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับบุคลากรใช้สถานศึกษาเครือข่าย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนนี้ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามเงือนไขของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กำหนดให้คุรุสภา เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนวิชาชีพครู ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (มาตรา 43) ทั้งนี้เป็นการประกันว่าครูจะต้องมีความรู้ สามารถเพียงพอที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติได้ ในส่วนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนนั้นจะต้อง ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (มาตรา 44 (3) ) และจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพให้ครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด (มาตรา 48,49 และ 50) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)

                ซึ่งครูครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กำหนดจุดมุ่งหมายในการออกปฏิบัติการสอนไว้ดังนี้

1.เพื่อให้นักศึกษาได้นำเอาทฤษฏีที่ได้เรียนมาไปทดลองปฏิบัติและปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียนและปัญหาทีเกิดขึ้น

2.เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาที่ไปปฏิบัติการสอน ตลอดจนปัญหาและวิธีการในการแก้ปัญหา

3.เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร อื่น ๆ ในสถานศึกษาที่นักศึกษาออกไปปฏิบัติการสอน

4. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

         สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนจะได้ประโยชน์ดังนี้

1.ได้บุคลาการทางการศึกษาช่วยสอนในรายวิชาที่สถานศึกษายังขาดแคลนบุคลากร ตลอดปีการศึกษา

2.ได้ความร่วมมือกับสถาบันในการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมีนนักศึกษาปฏิบัติการสอนเป็นสื่อกลางในการประสานงาน

3.ได้นำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของสถาบัน หรือร่วมกันพัฒนานวัฒกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา