เมนูเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
รหัสความปลอดภัย :
ตรวจสอบการใช้บริการ
ห้องเรียน


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

          คำอธิบายรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน)

03426004 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง                                                                                                         6(0-18)

                (ADVANCED PROFESSIONAL TEACHING PRACTICES 1)

                วิชาบังคับก่อนหน้า  ไม่มี

                นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนต้องปฏิบัติการฝึกสอนในสถาบันการศึกษา หรือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ภายในโรงเรียนภายใต้การควบคุมและความเห็นชอบของคณะ

03426005 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง 2                                                                                                          6(0-18)

 (ADVANCED PROFESSIONAL TEACHING PRACTICES 2)

วิชาบังคับก่อน 03426004 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง 1     

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนต้องปฏิบัติการฝึกสอนในสถาบันการศึกษา หรือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ภายในโรงเรียนภายใต้การควบคุมและความเห็นชอบของคณะฯ และสถาบันฯ ต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์   

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์การออกแบบ)

03506004 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง                                                                                                         6(0-18)

                (ADVANCED PROFESSIONAL TEACHING PRACTICES 1)

วิชาบังคับก่อนหน้า  ไม่มี

                นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนต้องปฏิบัติการฝึกสอนในสถาบันการศึกษา หรือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ภายในโรงเรียนภายใต้การควบคุมและความเห็นชอบของคณะ

03506005 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง 2                                                                                                          6(0-18)

(ADVANCED PROFESSIONAL TEACHING PRACTICES 2)

วิชาบังคับก่อน 03426004 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง 1     

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนต้องปฏิบัติการฝึกสอนในสถาบันการศึกษา หรือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ภายในโรงเรียนภายใต้การควบคุมและความเห็นชอบของคณะฯ และสถาบันฯ ต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์   

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

03306004 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง                                                                                                         6(0-18)

                (TEACHING PRACTICE 1)

                วิชาบังคับก่อน : 03306001 การสอนวิชาเฉพาะสำหรับวิชาทฤษฏี

                                                03306002 การสอนวิชาเฉพาะสำหรับวิชาปฏิบัติ

                นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนต้องปฏิบัติการฝึกสอนในสถาบันการศึกษา หรือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ภายในโรงเรียนภายใต้การควบคุมและความเห็นชอบของคณะ

03306004 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง                                                                                                         6(0-18)

                (TEACHING PRACTICE 2)

                วิชาบังคับก่อน : 03306007 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนต้องปฏิบัติการฝึกสอนในสถาบันการศึกษา หรือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ภายในโรงเรียนภายใต้การควบคุมและความเห็นชอบของคณะฯ และสถาบันฯ ต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์   

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

03416006 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง                                                                                                    6(0-27-14)

                (PROFESSIONAL TEACHING EXPERIENCE 1)

                วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

                การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รูปแบบสหกิจศึกษาในสถานศึกษาที่มีการเรียน การสอนทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง หรือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ ภายในสถานประกอบการเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษา การแยกแยะผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ฝึกปฎิบัติดำเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ การจัดทำแผนการสอนปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุง และการจัดทำโครงงานทางวิชาการ ภายใต้การควบคุมและความเห็นชอบของคณะ   

03416007 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง                                                                                                    6(0-27-14)

                (PROFESSIONAL TEACHING EXPERIENCE 2)

                วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

                การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รูปแบบสหกิจศึกษาในสถานศึกษาที่มีการเรียน การสอนทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง หรือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ ภายในสถานประกอบการเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การเลือกใช้ เทคนิค ยุทธวิธี การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผล และนำผลประเมินมาพัฒนาการจัดการ เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนา การศึกษา ภายใต้การควบคุมและความเห็นชอบของคณะ   

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร)

03646007 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง                                                                                                    6(0-27-14)

                (PROFESSIONAL TEACHING EXPERIENCE 1)

                วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

                การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รูปแบบสหกิจศึกษาในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอน ทางวิชาชีพทางด้านการเกษตร หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษา การจำแนกผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวมรวมข้อมูล และนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอน การประเมินผลและปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการจำทำโครงงานทางวิชาการภายใต้การควบคุมและเห็นชอบของคณะ  

03646008 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูชั้นสูง                                                                                                    6(0-27-14)

                (PROFESSIONAL TEACHING EXPERIENCE 2)

                วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

                การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รูปแบบสหกิจศึกษาในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอน ทางวิชาชีพทางด้านการเกษตร หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติการฝึกปกระสบการณ์ภายในสถานประกอบการ เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การเลือกใช้เทคนิค ยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผล และนำผลประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาการศึกษาภายใต้การควบคุมและความเห็นชอบของคณะ